Permisjon/Fravær

Elever har mulighet til å søke om permisjon fra skolen. Permisjon kan innvilges i inntil to uker i de tilfellene det er forsvarlig.

Foresatte må søke permisjon gjennom Visma Flyt Skole

Vi skiller mellom dokumentert fravær og udokumntert fravær

Dokumentert fravær:

fravær i henhold til permisjon gitt av skolen

• fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen

• fravær der eleven har legeerklæring

Udokumentert fravær

• fravær som foreldrene ikke har meldt fra om

• fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for


KONTAKT MELLOM SKOLE OG HJEM VEDRØRENDE FRAVÆR

a. Foresatte skal gi beskjed om fravær i Visma-appen før skoledagen starter. Fravær på grunn av sykdom eller timefravær meldes i appen. (Permisjoner meldes på web:

skole.visma.com/narvik)

b. Dersom fraværet vil strekke seg over flere dager skal foresatte ringe skolen, senest på elevens 3. fraværsdag, for å informere om dette og evt. avklare videre kontakt.

c. Dersom foresatte ikke tar kontakt, skal kontaktlærer ringe foresatte på elevens 3. fraværsdag for å avklare fraværet. Ved bekymring for fraværet informeres ledelsen.

d. Kontaktlærer registrerer og følger opp all udokumentert fravær. Foresatte mottar automatisk melding om dette i Visma. Ved reell udokumentert fravær skal ledelsen informeres.

e. All kontakt med foresatte og/eller elev vedrørende fravær skal dokumenteres.

f. Fravær og fraværsrutiner tas opp i foreldremøte en gang i året.


RUTINER FOR OPPFØLGING AV BEKYMRINGSFULLT FRAVÆR

a. Kontaktlærer samtaler med eleven og tar kontakt med foresatte ved:

• gjentagende fravær

• eleven er på skolen, men kommer ikke til timene

• gjentagende forsentkomminger

• 10 % fravær i en halvårsperiode, både dokumentert og udokumentert (dette utgjør ca. 10 dager)

• 10 enkelttimer fravær i en halvårsperiode

Gjennom samtalene kan kontaktlærer avklare om det kan være grunnlag for bekymring.

b. Ved bekymring for fraværet/ytterligere forsentkomminger/gjentatte fravær fra enkelttimer tas kommunens samhandlingsmodell Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i bruk.

Handlingsveilederen for BTI følges og stafettloggen tas i bruk. Ledelsen informeres.

c. Hvis en ansatt har mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har et godt og trygt skolemiljø vil skolens aktivitetsplikt inntre umiddelbart. Narvik kommunes rutiner for

aktivitetsplikten tas i bruk.

d. Behov for samarbeid med barneverntjenesten og/eller politi må vurderes fortløpende.


Muligheten for å få permisjon er hjemlet i opplæringsloven § 2-11.

Ved utenlandsopphold opphører opplæringsplikten. Hvis fravær fra skolen ut over to uker skyldes opphold i utlandet, skrives eleven ut av skolen i denne perioden.

I tillegg har elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke rett til permisjon på trossamfunnets helligdager når foreldrene sørger for nødvendig opplæring i permisjonstiden.

Dersom foresatte holder barnet borte fra skolen lenger enn den tiden de har fått innvilget gjennom søknad om permisjon, betraktes dette som ulovlig fravær, jfr. opplæringsloven § 2-1 siste avsnitt.