Leksehjelp

Angående leksehjelp ved Kjøpsvik skole

Leksehjelpen er en avsatt time der elevene kan gjøre noe av hjemmearbeidet sitt på skolen. Dette er ikke undervisning, men tid der eleven kan jobbe selvstendig med hjemmearbeidet og vi kan hjelpe de.

Vi understreker at leksehjelpen kun skal være et supplement til den oppfølgingen dere foresatte gir barnet hjemme. Ansvaret for å følge opp og se til at skolearbeidet er gjort og lært, ligger fremdeles hos dere foresatte. Foresattes interesse for det som skjer på skolen, både faglig og i forhold til læringsmiljø, har stor påvirkning på barnas motivasjon for læring. Foreldre er de beste støttespillerne vi har, og deres holdninger til skolen og skolearbeidet er kjempeviktig.

De voksne som har ansvar for leksehjelpen skal ikke undervise, men gi barnet hjelp og støtte til å kunne jobbe selvstendig med hjemmearbeidet sitt. En til en oppfølging vil ikke være mulig og av den grunn må de elevene som er med på tilbudet være motivert for selvstendig arbeid.2022/2023

Tidsplan for leksehjelp:

1. - 4. klasse på mandag fra kl. 13:30 - 14:30

5. - 10. klasse på mandag kl. 14:00-14:30 og onsdag fra kl. 14:00-14:30

Er du elev i grunnskolen kan du få gratis leksehjelp. Leksehjelp er ikke en del av opplæringen din, men et frivillig tilbud til deg som elev.

Leksehjelp skal støtte opplæringen din og bidra til mestring og selvstendig jobbing. Den skal også bidra til å jevne ut sosiale forskjeller i opplæringen.

Kommunen plikter å tilby leksehjelp og velger hvordan tilbudet skal fordeles på de ulike årstrinnene. Tilbudet skal ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring.

Kommunen plikter å sørge for forsvarlig tilsyn med elevene i leksehjelpen. Kommunen skal også sørge for at du og de andre elevene i leksehjelpen får god veiledning og at det psykososiale miljøet er godt. Elevgruppen skal ikke være større enn at du blir fulgt opp individuelt.

Leksehjelp er gratis.

Opplæringsloven § 13-7a (Plikt for kommunen til å ha tilbud om leksehjelp)

Forskrift til opplæringsloven kap. 1A (Leksehjelp for elever i grunnskolen)

Forvaltningsloven

Er du misfornøyd med leksehjelpen, kan du ta dette opp med kontaktlærer eller den som er ansvarlig for leksehjelpen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til rektor.

Du og dine foresatte kan be om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis kommunen ikke har fattet vedtak innen rimelig tid, kan du allikevel klage som om vedtak er fattet.